Regulamin

Regulamin

    

Zabrze, wrzesień 2019 r.

 

Katedra Biologii Medycznej i Molekularnej w Zabrzu                                                                      
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Jordana 19; 41-808 Zabrze-Rokitnica

 

 

Regulamin zajęć z przedmiotu diagnostyka laboratoryjna dla studentów II roku kierunku lekarskiego Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu w roku akademickim 2019/2020

 

 1. Podczas wszystkich zajęć student zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu Studiów w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach (załącznik nr 1 do uchwały nr 21/2019 Senatu SUM z dnia 24 kwietnia 2019 r.).
 2. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń i seminariów, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Dziekana. Nie ma odstępstw od ustalonej przez Dziekanat przynależności studentów do poszczególnych grup. Uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe. Studentów obowiązuje punktualne przybycie na każdy rodzaj zajęć.
 3. Studenci w trakcie zajęć odpowiadają materialnie za powierzony im sprzęt dydaktyczny. Zauważone usterki lub braki powinny być niezwłocznie zgłoszone osobie prowadzącej zajęcia. Wszyscy uczestnicy ćwiczeń zobowiązani są do przestrzegania przepisów BHP, dbania o czystość i zachowywania ciszy podczas przebywania na terenie Katedry. Podczas ćwiczeń studenci powinni nosić fartuchy lekarskie oraz używać rękawiczek ochronnych w trakcie kontaktu z materiałem biologicznym.
 4. Wszelkie informacje dotyczące wykładów, ćwiczeń i seminariów znajdują się na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Katedry (biologia.zabrze.sum.edu.pl).
 5. Usprawiedliwienie nieobecności na ćwiczeniach i/lub seminariach należy dostarczyć do sekretariatu Katedry w terminie do 14 dni roboczych, licząc od daty nieobecności.
 6. W przypadku zaistnienia okoliczności losowych/zdrowotnych uniemożliwiających uczestnictwo w w/w zajęciach student zobowiązany jest do odrobienia zaległego zajęcia z innymi grupami w jak najszybszym terminie, po uprzednim uzgodnieniu z prowadzącym zajęcia.
 7. W przypadku braku możliwości odrobienia ćwiczenia lub seminarium z innymi grupami, w sytuacjach losowych i udokumentowanych, należy jak najszybciej (po uprzednim uzgodnieniu terminu z prowadzącym zajęcia) zdać ustnie materiał dotyczący tematyki ćwiczenia czy seminarium, na którym student był nieobecny.
 8. Nieobecności studenta na ćwiczeniach czy seminariach wynikające z: a) uczestnictwa w posiedzeniach organów kolegialnych Uczelni, b) oficjalnej reprezentacji Uczelni na zewnątrz, c) działalności na rzecz Uczelni organizowanej lub współorganizowanej przez Samorząd Studencki oraz d) uczestnictwa w egzaminie w trakcie sesji poprawkowej są usprawiedliwiane, bez konieczności ich odrabiania, na podstawie usprawiedliwienia poświadczonego przez odpowiedni organ/osobę.
 9. Nieusprawiedliwiona lub nieodrobiona nieobecność na ćwiczeniach i seminariach w przepisowym terminie łączy się z otrzymaniem oceny niedostatecznej oraz koniecznością przystąpienia do zaliczenia całości materiału, obejmującego tematykę wszystkich ćwiczeń (I-VI) i seminariów (1-3), termin zaliczenia zostanie ustalony przez kierownika Katedry po zakończeniu zajęć (test zawierający po 2 pytania z każdego tematu ćwiczeniowego i seminaryjnego).
 10. Nie zezwala się na odrabianie zajęć w innym (wcześniejszym) terminie z wyjątkiem sytuacji losowych, po uprzednim uzgodnieniu z kierownikiem Katedry.
 11. Studentów obowiązuje przygotowywanie się do ćwiczeń i seminariów (opis efektów uczenia się oraz tematyka ćwiczeń i seminariów zawarte są w module przedmiotu, a także w harmonogramie, które są zamieszczone na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Katedry).
 12. Student ma prawo:
 • zwracać się do prowadzących zajęcia celem uzyskania pomocy w wyjaśnieniu niezrozumiałych zagadnień – w trakcie zajęć oraz w godzinach konsultacji ustnych z nauczycielami akademickimi prowadzącymi zajęcia z przedmiotu diagnostyka laboratoryjna. Informacja o terminach konsultacji znajduje się na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Katedry,
 • do wglądu do swojej pracy zaliczeniowej w trakcie trwania godzin konsultacyjnych w terminie do 7 dni roboczych od ogłoszenia wyników,
 • jeżeli student stwierdzi, iż udzielone przez niego odpowiedzi są prawidłowe, a nie otrzymał należytej liczby punktów, może wystąpić do kierownika Katedry z wnioskiem o powtórne sprawdzenie pracy.
 1. Zajęcia z diagnostyki laboratoryjnej będą zaliczane na podstawie ocen cząstkowych z ćwiczeń (test zawierający, po 4 pytania z każdego tematu) oraz uzyskanych, na podstawie odpowiedzi ustnych, zaliczeń seminariów i prezentacji studenckich.
 • w przypadku uzyskania oceny niedostatecznej z seminarium lub tematu ćwiczeniowego, należy ustnie poprawić ocenę u prowadzącego seminarium lub ćwiczenie (w terminie do 2 tygodni od podania ocen); ocena niedostateczna
  z odpowiedzi ustnej kwalifikuje studenta do terminu poprawkowego (test zawierający po 4 pytania z każdego zaległego ćwiczenia lub seminarium), a uzyskanie oceny niedostatecznej w terminie poprawkowym – do zaliczenia całości materiału /test zawierający po 2 pytania z każdego tematu ćwiczeniowego (I-VI) i seminaryjnego (1-3)/; terminy tych zaliczeń zostaną wyznaczone przez kierownika Katedry po zakończeniu zajęć;
 • w przypadku uzyskania przez studenta pozytywnych ocen ze wszystkich tematów ćwiczeniowych w pierwszym terminie, istnieje możliwość doliczenia dodatkowych punktów (tzw. punktów premiowych) do ilości punktów otrzymanych z końcowego zaliczenia testowego, zgodnie ze średnią uzyskaną z wszystkich ocen cząstkowych (średnia ocen 3,5-3,9: 1 pkt; średnia ocen > 3,9-4,3: 2 pkt; średnia ocen > 4,3-4,5: 3 pkt; średnia ocen > 4,5-4,7: 4 pkt; średnia ocen > 4,7: 5 pkt).  
 1. Warunkiem dopuszczenia do testowego zaliczenia końcowego z przedmiotu diagnostyka laboratoryjna (z oceną, po IV semestrze), obejmującego tematykę wykładów, ćwiczeń i seminariów, jest zaliczenie wszystkich ćwiczeń i seminariów oraz prezentacji multimedialnych oraz zapoznanie się z wykładami opracowanymi w formie e-learning.
 2. Zaliczenie końcowe zostanie przeprowadzone w formie testu jednokrotnego wyboru składającego się z 60 pytań. Czas trwania zaliczenia będzie wynosił 60 min. Zaliczenie będzie oceniane zgodnie z treścią Zarządzenia Nr 75/2016 z dnia 21 czerwca 2016 r. Rektora SUM w sprawie: wprowadzenia Zasad Przeprowadzania Egzaminów/Zaliczeń Testowych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach z póź. zm. Rektora SUM. Ocena końcowa z przedmiotu będzie wynikać z sumy punktów otrzymanych na końcowym zaliczeniu testowym (za każdą poprawną odpowiedź przyznawany będzie 1 punkt) i punktów premiowych. Minimalny próg zaliczenia będzie wynosił 70%.
 3. W przypadku niezaliczenia przedmiotu diagnostyka laboratoryjna w pierwszym terminie, studentowi przysługują dwa terminy poprawkowe (w formie testu jednokrotnego wyboru obejmującego 60 pytań; czas przeprowadzenia zaliczenia poprawkowego – 60 min.) wyznaczone przez kierownika Katedry po uzgodnieniu ze starostą roku.
 4. Wyniki zaliczeń cząstkowych oraz wyniki testowego zaliczenia końcowego i punkty premiowe wraz z oceną końcową, będą niezwłocznie zamieszczane na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Katedry.
 5. Obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania podczas zajęć dydaktycznych z urządzeń elektronicznych służących do porozumiewania się oraz do gromadzenia informacji (radiotelefony, krótkofalówki, telefony komórkowe, dyktafony, itp.). Niedostosowanie się do powyższego zakazu skutkuje usunięciem studenta z zajęć, uzyskaniem oceny niedostatecznej z danego ćwiczenia lub seminarium oraz z koniecznością przystąpienia przez studenta do zaliczenia całości materiału /test zawierający po 2 pytania z każdego tematu ćwiczeniowego (I-VI) i seminaryjnego (1-3)/ przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej.
 6. Obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania podczas zaliczenia końcowego z przedmiotu diagnostyka laboratoryjna z urządzeń elektronicznych służących do porozumiewania się oraz do gromadzenia informacji (radiotelefony, krótkofalówki, telefony komórkowe, dyktafony itp.). Niedostosowanie się do powyższego zakazu skutkuje usunięciem studenta z sali egzaminacyjnej bez możliwości zaliczenia przedmiotu.

Kierownik zajęć z przedmiotu diagnostyka laboratoryjna: dr hab. n. med. Elżbieta Świętochowska (biolmedzab@sum.edu.pl)

 

Uwaga:  Sprawy administracyjne związane z realizacją zadań dydaktycznych z przedmiotu diagnostyka laboratoryjna można wyjaśniać w godz. od 11.00 do 13.00 – Pani dr n. med. Kinga Wołkowska-Pokrywa.