Seminaria i ćwiczenia

Seminaria i ćwiczenia

 

 

Zajęcia nr 1

09.10.2019 

 

Temat ćwiczeń: Metodyka obserwacji biologicznej

 

 

Omówienie zasad organizacji ćwiczeń i wykładów:

1. Regulamin ćwiczeń.

2. Działalność naukowa Katedry.

 

Zagadnienia do przygotowania przez studenta:

1.  Rodzaje mikroskopów.
2.  Budowa i zasady posługiwania się mikroskopem.

  • właściwości mikroskopu optycznego (powiększenie, zdolność rozdzielcza);
  • obserwacja lupowa i mikroskopowa z immersją;
  • pomiary komórek pod mikroskopem.

Piśmiennictwo:
1.  Genetyka medyczna. Podręcznik dla studentów. Pod red. Drewa G., Ferenc T. Wyd. Urban & Partner, Wrocław, 2011: rozdział 7.7.
2.  Materiały do ćwiczeń z lekarskiej biologii ogólnej. Część I. Pod red. Achtelik W. Katowice, 1984,1989: rozdział „Metody obserwacji biologicznej”.


 

Zajęcia nr 2

16.10.2019

 

 

Temat seminarium: Podstawy cytogenetyki człowieka

Temat ćwiczenia: Chromatyna płciowa

 

 

Zagadnienia do przygotowania przez studenta:

1.  Występowanie chromatyny płciowej X i Y.
2.  Hipoteza powstawania chromatyny X (teoria Lyon).
3.  Hodowla limfocytów krwi obwodowej – uzyskiwanie chromosomów metafazowych do badań cytogenetycznych.

 

 

Zaliczenie zajęć nr 2

  

Piśmiennictwo:

1.  Genetyka medyczna. Podręcznik dla studentów. Pod red. Drewa G., Ferenc T. Wyd. Urban & Partner, Wrocław, 2011: rozdział 18.7.
2.  Genetyka medyczna. Jorde L.B., Carey J.C., Bamshad M.J. Wyd. Urban & Partner, Wrocław 2014.
3.  Materiały do ćwiczeń z lekarskiej biologii ogólnej. Część II. Pod red. Achtelik W. Katowice, 1984, 1989: podrozdziały „Chromatyna płciowa X”, „Chromatyna płciowa Y”, „Hodowla limfocytów krwi obwodowej”.

 

 

Zajęcia nr 3

23.10.2019

 

Temat seminarium: Metody badania chromosomów

Temat ćwiczenia: Prawidłowy kariotyp człowieka

  

Zagadnienia do przygotowania przez studenta:

1.  Budowa chromosomu metafazowego.
2.  Metody uzyskiwania prążków G, Q, C, R.
3.  Fluorescencyjna hybrydyzacja in situ (FISH).
4.  Kryteria klasyfikacji chromosomów człowieka.
5.  Zasady układania prawidłowego kariogramu człowieka.
6.  Odczytywanie wyników badań cytogenetycznych.

 

 

UWAGA:

Na zajęcia należy przynieść nożyczki, bezbarwną taśmę klejącą oraz planszę do układania kariogramu (plik do pobrania).

 

 

Zaliczenie zajęć nr 3

 

Piśmiennictwo:

1.  Genetyka medyczna. Podręcznik dla studentów. Pod red. Drewa G., Ferenc T. Wyd. Urban & Partner, Wrocław, 2011: rozdział 18.1.-18.5.4.
2.  Genetyka medyczna. Jorde L.B., Carey J.C., Bamshad M.J. Wyd. Urban & Partner, Wrocław 2014.
3.  Materiały do ćwiczeń z lekarskiej biologii ogólnej. Część II. Pod red. Achtelik W. Katowice, 1984, 1989: podrozdziały „Prążkowe metody barwienia chromosomów”, „Standardowa nomenklatura cytogenetyczna chromosomów człowieka”.

 

  

Zajęcia nr 4

06.11.2019

 

 

Temat seminarium: Podstawy mechanizmów zmienności i dziedziczenia

Temat ćwiczenia: Mutacje genowe i chromosomowe u organizmów  modelowych

 

 

Zagadnienia do przygotowania przez studenta:

1. Mechanizmy powstawania zmienności wśród organizmów żywych.
2. Rodzaje zmienności (zmienność fluktuacyjna, rekombinacyjna i mutacyjna).
3. Podstawy mechanizmów dziedziczenia - reguły Mendla, chromosomowa teoria dziedziczenia.
4. Współdziałanie genów w wykształcaniu cech (epistaza, penetracja, ekspresja, poligeny, plejotropia, komplementacja).
5. Ogólne cechy dziedziczenia autosomalnie dominującego oraz recesywnego. Dziedziczenie sprzężone z płcią.
6. Dziedziczenie pozajądrowe (mitochondrialne).
7. Cechy uwarunkowane wieloczynnikowo. Dziedziczenie cech ilościowych i jakościowych człowieka. Transgresja. Wady wrodzone oraz przewlekłe choroby uwarunkowane wieloczynnikowo jakościowo.
8. Grupy krwi (układ grupowy AB0, układ grupowy Rh, konflikt serologiczny).
9. Mutacje u Drosophila melanogaster.

UWAGA:

1.  Na zajęcia należy przynieść nożyczki, bezbarwną taśmę klejącą oraz planszę do układania kariogramu (plik do pobrania).
2.  Przygotować prezentację wybranych zespołów aberracji chromosomowych zgodnie z ustaleniami na zajęciach.
3.  Wytyczne dotyczące przygotowania prezentacji multimedialnej:

  • Prezentację należy przygotować w MS PowerPoint 1997-2003 (*.ppt).
  • Czas przewidziany na prezentację – max.7 min.
  • Wszystkie prezentacje przedstawiane w jednej grupie seminaryjnej powinny być dostarczone na jednym nośniku danych.

 

Zaliczenie zajęć n 4

 

 

Piśmiennictwo:

1.  Genetyka medyczna. Podręcznik dla studentów. Pod red. Drewa G., Ferenc T. Wyd. Urban & Partner, Wrocław, 2011.
2.  Materiały do ćwiczeń z lekarskiej biologii ogólnej. Część II. Pod red. Achtelik W. Katowice, 1984, 1989: Rozdziały „Dziedziczenie mendlowskie”, „Owady jako model badań genetycznych”.

  

Zajęcia nr 5

13.11.2019

 

  

Temat seminarium:  Wybrane zagadnienia z ekogenetyki

Temat ćwiczenia: Testy monitorowania skutków zanieczyszczenia środowiska

  

Zagadnienia do przygotowania przez studenta:

1.  Ekogenetyka i farmakogenetyka.
2.  Testy monitorowania skutków zanieczyszczenia środowiska: test Amesa, test strukturalnych aberracji chromosomowych, test wymian chromatyd siostrzanych (SCE), test mikrojądrowy.

 

 

UWAGA:

1.  Przygotować prezentację wybranych zespołów aberracji chromosomowych zgodnie z ustaleniami na zajęciach.
2.  Wytyczne dotyczące przygotowania prezentacji multimedialnej:

  • Prezentację należy przygotować w MS PowerPoint 1997-2003 (*.ppt).
  • Czas przewidziany na prezentację – max.7 min.
  • Wszystkie prezentacje przedstawiane w jednej grupie seminaryjnej powinny być dostarczone na jednym nośniku danych.

 

Zaliczenie zajęć nr 5

 

Piśmiennictwo:

1. Genetyka medyczna. Podręcznik dla studentów. Pod red. Drewa G., Ferenc T. Wyd. Urban & Partner, Wrocław, 2011.

  

Zajęcia nr 6

20.11.2019

 

 

Temat seminarium:  Układ pasożyt - żywiciel jako model interakcji międzygatunkowej 

Temat ćwiczenia:   Pasożyty krwi

 

  

Zagadnienia do przygotowania przez studenta

Występowanie, budowa, cykle rozwojowe, diagnostyka i chorobotwórczość:

 

Trypanosoma brucei gambiense

Trypanosoma brucei rhodesiense

Trypanosoma cruzi

Plasmodium malariae

Plasmodium vivax

Plasmodium ovale

Plasmodium falciparum

Wuchereria bancrofti

 

 

Zaliczenie zajęć nr 6 

 

Piśmiennictwo:

1.  Zarys parazytologii lekarskiej. Pod red. Kadłubowski R., Kurnatowska A. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1999.
2.  Parazytologia i akaroentomologia medyczna. Pod red. Deryło A. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
3.  Choroby pasożytnicze. Buczek A. Wydawnictwo Liber, Lublin 2003.
4.  Zarys parazytologii medycznej. Ferenc T., Kurnatowski P., Błaszkowska J.,Edra Urban & Partner, Warszawa 2017.

 

  

Zajęcia nr 7

27.11.2019

 

Temat seminarium: Przystosowanie pasożytów do organizmu żywiciela

Temat ćwiczenia: Pasożyty płynów ciała i tkanek

 

  

Zagadnienia do przygotowania przez studenta

Występowanie, budowa, cykle rozwojowe, diagnostyka i chorobotwórczość:

 

Leishmania  donovani

Leishmania  brasiliensis

Leishmania  tropica

Trichomonas vaginalis

Trichomonas  tenax

Toxoplasma  gondii

Schistosoma  haematobium

Schistosoma  mansoni

Schistosoma  japonicum

Trichinella  spiralis

 

 

Zaliczenie zajęć nr 7

 

Piśmiennictwo:

1.  Zarys parazytologii lekarskiej. Pod red. Kadłubowski R., Kurnatowska A. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1999.
2.  Parazytologia i akaroentomologia medyczna. Pod red. Deryło A. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
3.  Choroby pasożytnicze. Buczek A. Wydawnictwo Liber, Lublin 2003.
4.  Zarys parazytologii medycznej. Ferenc T., Kurnatowski P., Błaszkowska J.,Edra Urban & Partner, Warszawa 2017.

 

 

Zajęcia nr 8

04.12.2019

   

Temat seminarium: Przewód pokarmowy jako obszar inwazji pasożytniczej

Temat ćwiczenia: Pierwotniaki – pasożyty przewodu pokarmowego i jamy  ustnej

 

 

Zagadnienia do przygotowania przez studenta

Występowanie, budowa, cykle rozwojowe, diagnostyka i chorobotwórczość:

 

Giardia intestinalis

Entamoeba histolytica

Entamoeba coli

Entamoeba gingivalis

Enterocytozoon bienuesi

Isospora belli

Cryptosporidium parvum

Balantidium coli

  

Zaliczenie zajęć nr 8

 

Piśmiennictwo:

1.  Zarys parazytologii lekarskiej. Pod red. Kadłubowski R., Kurnatowska A. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1999.
2.  Parazytologia i akaroentomologia medyczna. Pod red. Deryło A. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
3.  Choroby pasożytnicze. Buczek A. Wydawnictwo Liber, Lublin 2003.
4.  Zarys parazytologii medycznej. Ferenc T., Kurnatowski P., Błaszkowska J.,Edra Urban & Partner, Warszawa 2017.

   

 

Zajęcia nr 9

11.12.2019

  

Temat seminarium: Aspekty ekologiczne w zakażeniach pasożytami –  mikrohabitat i makrohabitat

Temat ćwiczenia: Przywry i tasiemce – pasożyty przewodu pokarmowego

 

 

Zagadnienia do przygotowania przez studenta

Występowanie, budowa, cykle rozwojowe, diagnostyka i chorobotwórczość:

 

Fasciola hepatica

Taenia solium

Taenia saginata

Diphyllobothrium latum

Echinococcus granulosus

Dipylidium caninum

Hymenolepis nana

 

Zaliczenie zajęć nr 9 

 

Piśmiennictwo:

1.  Zarys parazytologii lekarskiej. Pod red. Kadłubowski R., Kurnatowska A. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1999.
2.  Parazytologia i akaroentomologia medyczna. Pod red. Deryło A. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
3.  Choroby pasożytnicze. Buczek A. Wydawnictwo Liber, Lublin 2003.
4.  Zarys parazytologii medycznej. Ferenc T., Kurnatowski P., Błaszkowska J.,Edra Urban & Partner, Warszawa 2017.

  

Zajęcia nr 10

18.12.2019

 

Temat seminarium: Czynniki biotyczne i abiotyczne wpływające na rozmieszczenie i dynamikę populacji pasożytów

Temat ćwiczenia: Nicienie – pasożyty przewodu pokarmowego

 

 

Zagadnienia do przygotowania przez studenta

Występowanie, budowa, cykle rozwojowe, diagnostyka i chorobotwórczość:

 

Ascaris lumbricoides

Toxocara canis

Toxocara cati

Enterobius vermicularis

Trichuris trichiura

Ancylostoma duodenale

Strongyloides stercoralis

 

Zaliczenie zajęć nr 10

 

Piśmiennictwo:

1.  Zarys parazytologii lekarskiej. Pod red. Kadłubowski R., Kurnatowska A. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1999.
2.  Parazytologia i akaroentomologia medyczna. Pod red. Deryło A. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
3.  Choroby pasożytnicze. Buczek A. Wydawnictwo Liber, Lublin 2003.
4.  Zarys parazytologii medycznej. Ferenc T., Kurnatowski P., Błaszkowska J.,Edra Urban & Partner, Warszawa 2017.

    

Zajęcia nr 11

08.01.2020

  

Temat seminarium: Znaczenie stawonogów w medycynie 

Temat ćwiczenia: Ektopasożyty – stawonogi pasożytnicze i alergogenne

 

 

Zagadnienia do przygotowania przez studenta

Występowanie, budowa, cykle rozwojowe, diagnostyka i chorobotwórczość:

 

Argas reflexus

Ixodes ricinus

Demodex folliculorum

Acarus siro

Sarcoptes scabiei

Dermatophagoides pteronyssinus

Pediculus humanus

Pthirus pubis

Cimex lectularius

Anopheles maculipennis

Pulex irritans

 

 

Zaliczenie zajęć nr 11

 

Piśmiennictwo:

1.  Zarys parazytologii lekarskiej. Pod red. Kadłubowski R., Kurnatowska A. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1999.
2.  Parazytologia i akaroentomologia medyczna. Pod red. Deryło A. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
3.  Choroby pasożytnicze. Buczek A. Wydawnictwo Liber, Lublin 2003.
4.  Zarys parazytologii medycznej. Ferenc T., Kurnatowski P., Błaszkowska J.,Edra Urban & Partner, Warszawa 2017.

  

 Zajęcia nr 12 

15.01.2020

  

Temat ćwiczenia: Kierunki rozwoju genetyki człowieka

 

                          Odrabianie i zaliczanie zajęć