Seminaria i ćwiczenia

Seminaria i ćwiczenia

 

Tematyka ćwiczeń i seminariów z diagnostyki laboratoryjnej dla studentów III roku kierunku lekarskiego Wydziału Lekarskiego w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, realizowanych przez pracowników Katedry Biologii Medycznej i Molekularnej w roku akademickim 2018/2019 Zabrze-Rokitnica*(semestr V)
Ćwiczenia i seminaria będą się odbywały w pomieszczeniach 55, 56 i 57 przyległych do Katedry Biochemii 

 

OBOWIĄZUJE PRZYGOTOWANIE SIĘ DO ĆWICZEŃ I SEMINARIÓW Z TEMATYKI PODANEJ W PONIŻSZYM HARMONOGRAMIE!!! 

Wtorek (godz. 8.00-12.30)

Dr hab. n.med. Elżbieta Świętochowska 
1.a.Ocena gospodarki lipidowej w aspekcie przydatności klinicznej

 • utrwalenie wiadomości na temat metabolizmu lipidów
 • postępy w profilaktyce progresji miażdżycy
 • homocysteina, czynnik ryzyka chorób sercowo-naczyniowych
 • niekonwencjonalne wskaźniki chorób sercowo-naczyniowych
 • czynniki ryzyka i umieralność z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego w Polsce
 • wino, dieta, styl życia!

1.b.Opracowanie indywidualnych kart profilaktyki miażdżycy na podstawie oznaczeń stężenia: cholesterolu całkowitego, triglicerydów, frakcji LDL i HDL cholesterolu, rozdziału elektroforetycznego lipoprotein osocza oraz oznaczeń apo A1 i apo B.

1.c. Oznaczenie podstawowych parametrów biochemicznych w wybranych próbkach surowicy/osocza, moczu i/lub śliny z wykorzystaniem Analizatora Biochemicznego EM 280.

Prof.dr hab. n.med. Zofia Ostrowska
2.a. Aspekty diagnostyczne zaburzeń hormonalnych.

 • regulacja wydzielania hormonów
 • sprzężenie zwrotne w układzie dokrewnym
 • testy w ocenie czynności układu dokrewnego
 • algorytmy postępowania diagnostycznego w wybranych zaburzeniach endokrynologicznych

2.b. Ocena (w oparciu o program komputerowy - PRISKA) ryzyka zagrożenia ciąży - test podwójny i potrójny.

Środa (godz. 8.00-14.00)

Dr hab. n.med. Elżbieta Świętochowska 
3. a. Odrębności biochemiczne okresu ciąży, wieku prenatalnego oraz wieku starszego
    Biochemiczne aspekty okresu ciąży
    Zagadnienia diagnostyki prenatalnej
    Odrębności biochemiczne wieku starszego 

 • czynności wątroby
 • funkcja tarczycy
 • funkcja nerek
 • wymiana gazowa
 • gospodarka węglowodanowa i lipidowa
 • enzymy
 • gospodarka białkowa
 • stan odżywienia

4.a. Tkanka kostna i jej metabolizm

 • gospodarka wapniem, fosforem i magnezem
 • czynniki ryzyka chorób metabolicznych tkanki kostnej
 • diagnostyka obrazowa tkanki kostnej i jej przydatność do jakościowej i ilościowej oceny masy kostnej
 • pomiar masy kostnej
 • ocena szybkości syntezy osteoidu przy pomocy wskaźników wytwarzania macierzy i dojrzewania osteoidu
 • nowoczesne, biochemiczne markery w ocenie obrotu metabolicznego tkanki kostnej
 • rola badań genetycznych w diagnostyce chorób metabolicznych tkanki kostnej 

4.b. Dyskusja nad wybranymi przypadkami chorób metabolicznych kości, ze szczególnym uwzględnieniem osteoporozy i nowotworów tkanki kostnej

 • przewidywanie tempa ubytku masy kostnej w oparciu o nomogramy na podstawie oznaczeń par nowoczesnych biochemicznych markerów obrotu kostnego: 1) osteokalcyny w parze z NTx lub CTx; 2) izoenzymu kostnego fosfatazy alkalicznej w parzez CTx lub DPD; 3) PINP w parze z NTx lub CTx u wybranych pacjentów z szybkim obrotem kostnym

Prof.dr hab. n.med. Zofia Ostrowska

5.a. Diagnostyka laboratoryjna zaburzeń hemostazy

 • warunki obowiązujące przy pobieraniu krwi do badań koagulologicznych
 • zasady postępowania diagnostycznego z pacjentem podejrzanym o skazę krwotoczną
 • próby pomocne w rozpoznawaniu rozsianego wykrzepiania wewnatrznaczyniowego

5.b. Przydatność oznaczania D-dimerów w diagnostyce zaburzen fibrynolizy

5.c. Oznaczanie białek specyficznych (IgG) z wykorzystaniem nefelometru MininephPlus - interpretacja wyników oznaczeń

6. Diagnostyka wybranych chorób cywilizacyjnych

 • zaburzenia odżywiania 
 • choroby nowotworowe
 • cukrzyca
 • niedokrwienie i zawał mięśnia sercowego

Czwartek (godz. 8.00-14.00)

Dr hab. n.med. Elżbieta Świętochowska (8.00 - 9.30 - seminarium, 9.30 - 14.00 - ćwiczenia)
ćwiczenia
7. Gospodarka kwasowo-zasadowa ustroju w aspekcie przydatności klinicznej.

 • warunki obowiązujące przy pobieraniu krwi do oznaczeń parametrów równowagi kwasowo-zasadowej
 • wskaźniki oceny równowagi kwasowo-zasadowej
 • układy buforowe krwi
 • laboratoryjna ocena udziału płuc w gospodarce kwasowo-zasadowej
 • laboratoryjna ocena udziału nerek w gospodarce kwasowo-zasadowej
 • szczegółowa dyskusja nad najczęściej występującymi przypadkami zaburzeń gospodarki kwasowo-zasadowej i wodno-elektrolitowej
 • analiza wyników uzyskanych u chorych z zaburzeniami równowagi kwasowo-zasadowej

8a. Toksykologia kliniczna
        zatrucia
8b. Wykrywanie wybranych metabolitów opioidów i/lub alkoholu w materiale biologicznym (surowica, mocz, ślina)
seminarium
9. Dobór badań laboratoryjnych w stanach nagłych
9.a. Przydatność stosowania szybkich testów analitycznych skracających czas diagnostyki narządowej w warunkach zagrożenia życia

9.b. Podstawowe badania w ostrych stanach zagrożenia życia w kierunku oceny

 • niewydolności oddechowej
 • ostrej niewydolności nerek
 • ostrego zapalenia trzustki
 • śpiączki metabolicznej: ketonowej, hipermolarnej, mleczanowej, hipoglikemicznej

Dr n.med. Marzena zalewska-Ziob (9.30 - 14.00 - ćwiczenia)
9.a. Białka osocza krwi, biochemia i diagnostyka laboratoryjna:

 • rola białek osocza
 • zaburzenia stężenia białek osocza
 • odczyn Biernackiego
 • elektroforeza białek osocza
 • prawidłowy rozdział elektroforetyczny 

Wybrane białka surowicy krwi o uznanym znaczeniu diagnostycznym

 • albuminy
 • immunoglobuliny (IgG, IgA, IgM, IgD, IgE)
 • hipogammaglobulinemie
 • hipergammaglobulinemie

 Białka ostrej fazy

 • rola białek ostrej fazy
 • białko C-reaktywne (CRP)
 • α1-antytrypsyna
 • α2-kwaśna glikoproteina
 • haptoglobina
 • ceruloplazmina
 • białka układu dopełniacza
 • α2-makroglobulina
 • transferyna
 • fibrynogen

9.b. Oznaczanie różnych składników w materiale biologicznym metodą ELISA

Piątek (godz. 8.00-14.00)

Dr hab. n.med. Elżbieta Świętochowska 

Zaliczenie testowe tematyki ćwiczeń (po 4 pytania z każdego tematu głównego)

Seminarium (obowiązuje przygotowanie do tematyki seminarium) 

10.a. Biochemia chorób krwi i układu krwiotwórczego:

 Podstawy diagnostyki hematologicznej:

 • mielogram prawidłowy
 • badania cytochemiczne szpiku kostnego
 • oznaczanie liczby krwinek czerwonych
 • oznaczanie stężenia hemoglobiny
 • hematokryt
 • wskaźniki czerwonokrwinkowe
 • badanie liczby retikulocytów
 • oporność osmotyczna
 • odczyn opadania krwinek płytkowych
 • próba doustnego obciążenia żelazem

10.b.Metody biologii molekularnej w diagnostyce hematologicznej

10c. Wykonanie i interpretacja indywidualnych wyników oznaczeń parametrów hematologicznych z wykorzystaniem aparatu do oznaczeń hematologicznych BC-2300 – MINDRAY HEMATOLOGY ANALIZER

11. Interpretacja wyników oznaczeń przydatnych w diagnostyce chorób nowotworowych w materiale biologicznym

 

 

Harmonogram zajęć w semestrze zimowym 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.