Regulamin

Regulamin

Katedra i Zakład Biologii Medycznej i Molekularnej                                        Zabrze, wrzesień 2019r.
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
41-808 Zabrze,  ul. H. Jordana 19

  

Regulamin zajęć
dla kierunku: ratownictwo medyczne
Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu
z przedmiotu „ Biologia i parazytologia”
w roku akademickim 2019/2020

 

Postanowienia ogólne:

1. Podczas wszystkich zajęć student zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu Studiów w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach (załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 21/2019 Senatu SUM z dnia 24 kwietnia 2019 r.).
2. Zajęcia są prowadzone w formie wykładów i ćwiczeń zgodnie z harmonogramem. Uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe.
3. Studenci w trakcie zajęć odpowiadają materialnie za powierzony im sprzęt dydaktyczny. Zauważone usterki lub braki powinny zostać niezwłocznie zgłoszone osobie prowadzącej zajęcia.
4. Wszelkie informacje dotyczące wykładów, seminariów i ćwiczeń znajdują się na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Katedry (www.biologia.zabrze.sum.edu.pl).
5. Zajęcia będą zaliczane na podstawie zaliczeń cząstkowych uzyskanych z każdego tematu. Stopień opanowania zadanego materiału, ocenia się następująco: niedostateczny (2), dostateczny (3), dość dobry (3,5), dobry (4), ponad dobry (4,5), bardzo dobry (5). W przypadku uzyskania przez studenta oceny pozytywnej z każdego zaliczenia cząstkowego w pierwszym terminie, dolicza się dodatkowe punkty tzw. premiowe do ilości punktów otrzymanych z egzaminu zgodnie z uzyskaną średnią ze wszystkich zaliczeń (średnia ocen 3,5-3,9: 1 pkt; średnia ocen >3,9-4,3: 2 pkt; średnia ocen >4,3-4,5: 3 pkt; średnia ocen >4,5-4,7: 4 pkt; średnia ocen > 4,7: 5 pkt).
6. Egzamin zostanie przeprowadzony w formie testu jednokrotnego wyboru składającego się z 50 pytań (20 pytań z zakresu ćwiczeń, 15 pytań z zakresu seminariów oraz 15 pytań z zagadnień przedstawianych na wykładach). Czas trwania egzaminu wynosi 50 minut. Egzamin będzie oceniany zgodnie z treścią Zarządzenia Nr 75/2016 z dnia 21 czerwca 2016 r Rektora SUM w sprawie: wprowadzenia Zasad przeprowadzania egzaminów/zaliczeń testowych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach z póź. zm. Rektora SUM. Minimalny próg zaliczenia wynosi 70 %. Ocena końcowa z przedmiotu będzie wynikać z sumy punktów otrzymanych na egzaminie i punktów premiowych. Wyniki egzaminu wraz z oceną końcową z przedmiotu zostaną przedstawione na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Katedry.

Prawa studenta:

1. Student może zwracać się do prowadzących zajęcia celem uzyskania pomocy w wyjaśnieniu niezrozumiałych zagadnień – w trakcie zajęć oraz w godzinach konsultacji. Informacja o terminach konsultacji znajduje się na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Katedry.
2. Student ma prawo wglądu do swojej pracy zaliczeniowej w trakcie trwania godzin konsultacyjnych w terminie do 7 dni roboczych od ogłoszenia wyników.
3. W razie braku pozytywnych ocen z zaliczeń cząstkowych, student ma możliwość przystąpienia do całościowego zaliczenia obejmującego tematykę seminariów i ćwiczeń przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej. Termin całościowego zaliczenia zostanie wyznaczony przez Kierownika Katedry.
4. W przypadku niezaliczenia egzaminu końcowego w pierwszym terminie, studentowi przysługują dwa terminy egzaminów poprawkowych w formie testu jednokrotnego wyboru.
5. Nieobecność studenta na seminariach lub ćwiczeniach wynikająca z: a) uczestnictwa w posiedzeniach organów kolegialnych Uczelni, b) oficjalnej reprezentacji Uczelni na zewnątrz, c) działalności na rzecz Uczelni organizowanej przez Samorząd Studencki oraz d) uczestnictwa w egzaminie w trakcie sesji poprawkowej są usprawiedliwione, bez konieczności ich odrabiania na podstawie usprawiedliwienia poświadczonego przez odpowiedni organ/osobę.

Obowiązki studenta:

1. Punktualne uczęszczanie na zajęcia zgodnie z harmonogramem.
2. Przestrzeganie przepisów BHP, dbanie o czystość i zachowywanie ciszy podczas przebywania na terenie Katedry.
3. Noszenie fartucha lekarskiego na ćwiczeniach. Używanie rękawiczek ochronnych w trakcie kontaktu z materiałem biologicznym. Posiadanie zeszytu gładkiego (minimum 32 kart.) i zestawu kredek.
4. Wykonywanie dokumentacji z obserwacji mikroskopowych; jej brak skutkuje brakiem zaliczenia danego zajęcia.
5. Dostarczenie zaświadczenia lekarskiego do sekretariatu Katedry w ciągu 7 dni, licząc od daty nieobecności w przypadku nieobecności na seminariach i ćwiczeniach (sytuacje losowe).
6. Odrobienie nieobecność na seminariach i ćwiczeniach w terminie wynikającym z harmonogramu po uprzednim uzgodnieniu z kierownikiem ćwiczeń oraz prowadzącym zajęcia.
7. Uzyskanie zaliczeń ze wszystkich seminariów i ćwiczeń.
8. W razie uzyskania oceny niedostatecznej, uzupełnienie brakującego zaliczenia w ciągu trzech tygodni zajęciowych. Niedopełnienie powyższego skutkuje koniecznością przystąpienia do całościowego zaliczenia obejmującego tematykę seminariów i ćwiczeń przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej.
9. Przestrzeganie bezwzględnego zakazu korzystania podczas zajęć dydaktycznych z urządzeń elektronicznych służących do porozumiewania się oraz do gromadzenia informacji (radiotelefony, krótkofalówki, telefony komórkowe, dyktafony, itp.). Niedostosowanie się do powyższego skutkuje usunięciem z zajęć, uzyskaniem oceny niedostatecznej z danego zajęcia oraz koniecznością przystąpienia do całościowego zaliczenia obejmującego tematykę seminariów i ćwiczeń przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej.
10. Przestrzeganie bezwzględnego zakazu korzystania podczas egzaminu z urządzeń elektronicznych służących do porozumiewania się oraz do gromadzenia informacji (radiotelefony, krótkofalówki, telefony komórkowe, dyktafony, itp.). Niedostosowanie się do powyższego skutkuje usunięciem z sali egzaminacyjnej bez możliwości późniejszego zaliczenia przedmiotu.

 

Kierownik ćwiczeń: dr hab. n.med. Joanna Strzelczyk (biolmedzab@sum.edu.pl)