Regulamin

Regulamin

Katedra Biologii Medycznej i Molekularnej                                                Zabrze, wrzesień 2018r.

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

ul.Jordana 19; 41-800 Zabrze-Rokitnica

 

Regulamin zajęć z przedmiotu diagnostyka laboratoryjna

dla studentów III roku kierunku lekarskiego Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsk-Dentystycznym w Zabrzu

w roku akademickim 2018/2019

 

 

1. Podczas wszystkich zajęć student zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu Studiów w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach (załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 53/2017 Senatu SUM z dnia 26 kwietnia 2017 r.), w tym zasad etyki i deotologii, odnoszenia się z szacunkiem do chorych i zachowania w tajemnicy dotyczących ich informacji objętych tajemnicą zawodową oraz do poszanowania godności każdego człowieka, w tym osoby zmarłej.
2. Zajęcia dydaktyczne obejmiją ćwiczenia, seminaria oraz wykłady, odbywające się zgodnie z harmonogramem wyznaczonym przez Dziekana. Uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe. Studentów obowiązuje punktuwalne przybyciena każdy rodzaj zajęć.
3. Wszelkie informacje dotyczące ćwiczeń, seminariów i wykładów, znajdują się na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Katedry (www.biologia.zabrze.sum.edu.pl).
4. Ćwiczenia odbywają się w odzieży ochronnej; w przypadku zajęć związanych z badaniem krwi obowizuje używanie rękawiczek ochronnych. Studenci odpowiadaja materialnie za sprzęt dydaktyczny powierzony im na czas ćwiczeń. Zauważone usterki lub braki należy niezwłocznie zgłosić osobie prowadzącej zjącia. Wszyscy uczestnicy ćwiczeń zobowiązani są do przestrzegania przepisów BHP.
5. Usprawiedliwienie niobecności na ćwiczeniach i/lub seminariach należy dostarczyć do sekretariatu Katedry w terminie 7 dni roboczych, licząc od daty nieobecności.
6. W przypadku zaistnienie okoliczności losowych/zdrowotnych uniemożliwiających uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych student zobowiązany jest dododrobienia zaległego zajęcia z innymi grupami w jak najszybszym terminie. Należy wcześniej (najpóźniej w poniedziałek przed blokiem) zgłosić w sekretariacie Katedry, chęc odrobienia zajęć.
7. W przypadku braku możliwości odrobienia ćwiczenia lub seminarium z innymi grupami, w sytuacjach losowych i udokumentowanych, należy zdać ustnie materiał dotyczący tematyki ćwiczenia czy seminarium, na którym  student był nieobecny (w terminie uzgodnionym z kierownikiem zajęć dydaktycznych z przedmiotu diagnostyka laboratoryjna.
8. Nieobecności studenta wynikające z: a) uczestnictwa w posiedzeniach organów kolegialnych Uczelni, b) oficjalnej reprezentacji Uczelni na zewnątrz, c) działalności na rzecz Uczelni organizowanej przez Samorząd Studencki oraz d) uczestnictwa w egzaminie w trakcie sesji poprawkowej są usprawiedliwione, bez konieczności ich odrabiania na podstawie usprawiedliwienia poświadczonego przez odpowiedni organ.
9. Nieobecność nieusprawiedliwiona lub nieodrobiona w przepisowym terminie łączy się z koniecznością zaliczenia całego bloku w terminie poprawkowym wyznaczonym przez kierownika zajęć dydaktycznych (test zawierający po 4 pytania 
z każdego tematu ćwiczeniowego, łącznie z tematami seminariów).
10. Nie zezwala się na odrabianie zajęć w innym (wcześniejszym) terminie z wyjątkiem sytuacji losowych, po uprzednim uzgodnieniu z kierownikiem zajęć dydaktycznych z przedmiotu.
11. Studentów obowiązuje przygotowanie się do ćwiczeń i seminariów (opis efektów kształcenia oraz tematyka ćwiczeń i seminariów zawarte sa w module przedmiotu, a także w harmonogramie, które są zamieszczone na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Katedry).
12. Student ma prawo:

  • zwracać się do prowadzących zajęcia celem uzyskania pomocy w wyjaśnieniu niezrozumiałych zagadnień - w trakcie zajęć oraz w godzinach konsultacji. Informacja o terminach konsultacji znajduje się na tablicy ogłoszeń  i na stronie internetowej Katedry,
  • do wglądu do swojej pracy zaliczeniowej w trakcie trwania godzin konsultacyjnych w terminie do 7 dni dydaktycznych od ogłoszenia wyników.

13. Blok z diagnostyki laboratoryjnej będzie zaliczany na podstawie ocen cząstkowych z ćwiczeń (zaliczenie pisemnie w formie testowej, po 4 pytania z każdego tematu głównego) i seminariów (zaliczenie ustne). Stopień opanowanej wiedzy z przedmiotu zostanie oceniony następująco: niedostateczny (2), dostateczny (3), dość dobry (3,5), dobry (4), ponad dobry (4,5), bardzo dobry (5).

  • w przypadku uzyskania oceny niedostatecznej z seminarium lub tematu ćwiczeniowego, należy poprawić ustnie ocenę u prowadzącego seminarium lub ćwiczenie (w terminie do dwóch tygodni od podania studentom ocen);
  • w przypadku uzyskania dwóch lub więcej ocen niedostatecznych z seminariów lub tematów ćwiczeniowych, należy zaliczyć cały blok w terminie poprawkowym wyznaczonym przez kierownika zajęć dydaktycznych (test zawierający po 4 pytania z każdego tematu ćwiczeniowego, łącznie z tematami seminariów);
  • w przypadku uzyskania pozytywnych ocen ze wszystkich tematów ćwiczeniowych, istnieje możliwość doliczenia dodatkowych punktów (tzw. punktów premiowych) do ilości punktów otrzymanych z testowego zaliczenia końcowego, zgodnie z uzyskaną średnią ze wszystkich ocen cząstkowych (średnia ocen 3,5-3,9: 1 pkt; > 3,9-4,3: 2 pkt; > 4,3-4,5: 3 pkt; > 4,5-4,7: 4 pkt; > 4,7: 5 pkt).   

14. Warunkiem dopuszczenia do testowego zaliczenia końcowego z przedmiotu diagnostyka laboratoryjna (z oceną, po V semestrze), obejmującego tematykę wykładów, ćwiczeń i seminariów, jest obecność na wszystkich zajęciach i uzyskanie pozytywnej oceny z bloku.
15. Zaliczenie końcowe z przedmiotu diagnostyka laboratoryjna zostanie przeprowadzone w formie testu jednokrotnego wyboru składającego się z 60 pytań, Zaliczenia będzie oceniane zgodnie z treścią Zarządzenia Nr 75/2016 z dnia 21 czerwca 2016 r. Rektora SUM w sprawie: wprowadzenia Zasad przeprowadzania egzaminów/zaliczeń testowych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach. Ocena końcowa z przedmiotu  będzie wynikać z sumy punktów otrzymanych na końcowym zaliczeniu testowym (za każdą poprawną odpowiedź przyznawany będzie 1 punkt) i punktów premiowych.
16. W przypadku niezaliczenia przedmiotu diagnostyka laboratoryjna w pierwszym terminie, studentowi przysługują dwa terminy poprawkowe (w formie testu jednokrotnego wyboru obejmującego 60 pytań), wyznaczone przez kierownika Katedry po uzgodnieniu ze starostą roku.
17. Wyniki zaliczeń cząstkowych oraz zaliczenia testowego łącznie z punktami premiowymi i oceną końcową będą niezwłocznie zamieszczane na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Katedry.
18. Obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania podczas zajęć dydaktycznych z urządzeń elektronicznych służących do porozumiewania się oraz do gromadzenia informacji (radiotelefony, krótkofalówki, telefony komórkowe, dyktafony, itp.). Niedostosowanie się do powyższego zakazu skutkuje usunięciem studenta z zajęć, uzyskaniem oceny niedostatecznej z danego ćwiczenia lub seminarium oraz koniecznością przystąpienia przez studenta do całościowego zaliczenia (test obejmujący po 4 pytania z tematów realizowanych w trakcie trwania bloku z przedmiotu diagnostyka laboratoryjna) przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej.
19. Obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania podczas zaliczenia końcowego z przedmiotu diagnostyka laboratoryjna z urządzeń elektronicznych służących do porozumiewania się oraz do gromadzenia informacji (radiotelefony, krótkofalówki, telefony komórkowe, dyktafony itp.). Niedostosowanie się do powyższego skutkuje usunięciem studenta z sali egzaminacyjnej bez możliwości zaliczenia przedmiotu.

 

Kierownik zajęć z przedmiotu diagnostyka laboratoryjna: dr hab.n.med Elżbieta Świętochowska )e-mail: eswietochowska@sum.edu.pl.)

 

Podręczniki podstawowe:

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA DLA STUDENTÓW MEDYCYNY, red. Z. Ostrowska, B. Mazur, Śląski Uniwersytet Medyczny, wyd. I, Katowice 2011

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA Z ELEMENTAMI BIOCHEMII KLINICZNEJ, red. A. Dembińska-Kieć, -J. Naskalski, Elsevier Urban & Partner, wyd. III poprawione i uzupełnione, Wrocław 2010

 

Podręczniki uzupełniające:

KWARTALNIK „DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA” – Organ Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej

 

Uwaga:  Sprawy administracyjne związane z realizacją zadań dydaktycznych z przedmiotu diagnostyka laboratoryjna można wyjaśniać w godz. od 11.00 – do 13.00 – Pani dr n. med. Kinga Wołkowska-Pokrywa.